...

مطالعات اجتماعی پایه ششم – ترم دوم

فیلم1. درس14_اوقات‌فراغت

فیلم2. درس15_پوشاک

فیلم3. درس16_لباس، تولیدتامصرف

فیلم4. درس17 _ دریاهای ایران

فیلم5. درس18 _ دریا نعمت خداوندی

فیلم6. درس19 _ همسایگان ما

فیلم7. درس20 _(مطالعه موردی همسایگان)

فیلم8. درس21 _استعمار

فیلم9. درس22 _مبارزه با استعمار

فیلم10. درس23 _خرمشهردرچنگال‌دشمن

فیلم11. درس24_خرمشهردردامان میهن