...

فرم پیش ثبت نام

پیش ثبت نام دبستان اسلامی دخترانه معصومیه – سال تحصیلی ۱۴۰4 _ ۱۴۰3
مهد و پیش دبستان _ دبستان دوره اول و دوم

پیش ثبت نام به منزله دریافت اطلاعات جهت تماس و هماهنگی برای جلسه حضوری مصاحبه می باشد و به هیچ وجه به منزله ثبت نام و دریافت مبلغ نمی باشد .

  • مشخصات فردی دانش آموز

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • اطلاعات پدر دانش آموز

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • اطلاعات مادر دانش آموز