...

مطالعات اجتماعی پایه چهارم – ترم دوم

فیلم1. درس 13

فیلم2. درس 14

فیلم3. درس 15_کوه ها و دشت های زیبا

فیلم4. مرور درس 15قسمت اول (بدون صدا)

فیلم5. مرور درس 15قسمت دوم (بدون صدا)

فیلم6. درس 16 – آب و هوا

فیلم7. درس 17 – نواحی آب و هوایی ایران

فیلم8. درس 18 -پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

فیلم9. درس 19 – از محیط زیست مراقبت کنیم- قسمت اول(کلیپ بدون صدا است)

فیلم10. درس 19 – از محیط زیست مراقبت کنیم- قسمت دوم (انیمیشن1)

فیلم11. درس 19 – از محیط زیست مراقبت کنیم- قسمت سوم (انیمیشن2)

فیلم12. درس20 – نشانه های ملی ما

فیلم13. درس21- تقویم

فیلم14. درس22- روزهای مهم