...

مطالعات اجتماعی پایه سوم – ترم دوم

فیلم21. فصل 5 _ درس 15_خانه ها با هم تفاوت دارند

فیلم22 . فصل 5 _درس16_خانه ی شما چه شکلی است

فیلم23 . فصل 5 _درس17_از خانه محافظت کنیم1

فیلم24 . فصل 5 _درس17_از خانه محافظت کنیم2

فیلم25 . فصل 6 _درس18_مدرسه ما

فیلم26 . فصل 6 _درس19_مکان های مدرسه را بشناسیم قسمت اول

فیلم27 . فصل 6 _درس19_مکان های مدرسه را بشناسیم قسمت دوم

فیلم28 . فصل 7 _درس20_خانه ی شما کجاست

فیلم۲۹.فصل۷_درس۲۱_جهت های اصلی

فیلم30.فصل۷_درس22_پست(قسمت اول)

فیلم31.فصل۷_درس22_پست(قسمت دوم)

فیلم32.فصل۷_درس23_ایمنی در کوچه و خیابان.قسمت اوّل

فیلم33.فصل۷_درس23_ایمنی در کوچه و خیابان.قسمت دوم