...

فیلم1. درس 7_  فندق

فیلم2. درس 7 _ حس بویایی

فیلم3. درس 7_ پوست_حس لامسه

فیلم4. درس 7_ مراقبت از پوست

فیلم5. درس 7 _ زبان و حس چشایی

فیلم6. درس 8 _ کارها آسان میشود ۱_فنــــدق

فیلم7. درس 8 _ کارها آسان میشود ۱_ داســــتان پهـــلوون پنـبه

فیلم8. درس 8 _  قسمت اول_ کارها آسان می شود

فیلم9. درس 8 _  قسمت دوم_ کارها آسان می شود

فیلم10. درس 8 _  قسمت سوم_کارها آسان می شود

فیلم11. درس 8 _  قسمت اول_کارها آسان می شود1

فیلم12. درس 8 _  قسمت دوم_کارها آسان می شود1

فیلم13. درس 8 _  قسمت سوم_کارها آسان می شود1

فیلم14. درس 9 _  قسمت 1_کارها آسان می شود2_آشنایی با موضوع درس

فیلم15. درس 9 _  قسمت 2_کارها آسان می شود2_آشنایی با سطح شیب دار

فیلم16. درس 9 _  قسمت 3_کارها آسان می شود2_آشنایی باکوه و تفاوت آن با سطح شیب دار

فیلم17. درس 9 _  قسمت 4_کارها آسان می شود2_پیچ ها دارای سطح شیب دار کوچک هستند

فیلم18. درس 9 _  قسمت5_کارها آسان می شود2_قرقره ها یک اهرم هستند

فیلم19. درس 9 _  قسمت6_کارها آسان می شود2_چرخ و محور یک نوع دیگر از اهرم هستند

فیلم20. درس 9 _  کارها آسان می شود2_ فندق

فیلم21. درس 9 _  قسمت7_کارها آسان می شود2_سطح شیبدار و گُوِه

فیلم22. درس 9 _ قسمت8_کارها آسان می شود2_پیچ، قرقره، گوه و چرخ و محور

فیلم23. درس10 _قسمت اول _ خاک با ارزش

فیلم24. درس10 _قسمت دوم _ خاک با ارزش

فیلم25 .درس 10-قسمت سوم -خاک باارزش

فیلم ۲۶_ درس ۱۰_ خاک با ارزش_ فندق

فیلم ۲۷_ درس ۱۰_ خاک با ارزش_ قسمت چهارم

فیلم 28_ درس 10_ خاک با ارزش _ قسمت پنجم

فیلم 29_ درس 10_ خاک با ارزش _ قسمت ششم

فیلم 30_ درس 10_ خاک با ارزش _ قسمت هفتم

فیلم 31_ درس 10_ خاک با ارزش _ قسمت هشتم

فیلم 32_ درس 10_ خاک با ارزش _ قسمت نهم(انیمیشن)

فیلم 33_ درس 10_ خاک با ارزش _ قسمت دهم(انیمیشن)

فیلم 34_ درس 11_فندق _ قسمت اول

فیلم 35_ درس 11_قسمت دوم

فیلم 36_ درس 11_ قسمت سوم

فیلم 37_ درس 11_قسمت چهارم

فیلم 38_ درس 11_ قسمت پنجم

فیلم 39_ درس 11_ قسمت ششم

فیلم40_ درس 11_قسمت هفتم

فیلم41_ درس 12_فندق، قسمت اول

فیلم42_ درس 12_قسمت دوم

فیلم43_ درس 12_قسمت سوم

فیلم44_ درس 12_قسمت چهارم