...

علوم تجربی پایه چهارم – ترم دوم

فیلم1. فصل 8 _ آسمان در شب

فیلم2. فصل 9 و 10 _ بدن ما 1 و2
قسمت اول – فندق

فیلم3. فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت دوم – سلول و اجزای آن

فیلم4. فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت سوم – تخم مرغ

فیلم5. فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت چهارم – تقسیم سلولی

فیلم6. فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت پنجم – تقسیم سلولی و ترمیم

فیلم7. فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت ششم – انیمیشن دستگاه گوارش

فیلم8. فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت هفتم – توضیح کامل فصل

فیلم9. دوره فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت اول – سلول و تقسیم سلولی

فیلم10. دوره فصل 9 _ بدن ما 1
قسمت دوم- سلول و تقسیم سلولی

فیلم11. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت اول

فیلم12. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت دوم

فیلم13. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت سوم

فیلم14. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت چهارم

فیلم15. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت پنجم
(بیاین با هم پازل دستگاه تنفسی رو درست کنیم)

فیلم16. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت ششم
(فعالیت صفحه 84)

فیلم17. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت هفتم
انیمیشن دستگاه تنفسی

فیلم18. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه تنفسی قسمت هشتم
آشنایی با بیماری آسم (تنگی نفس)

فیلم19. فصل 10 _ بدن ما 2
 دستگاه گردش خون قسمت اول
(اجزای تشکیل دهنده خون)

فیلم20. فصل 10 _ بدن ما 2
 دستگاه گردش خون قسمت دوم
(نحوه کار قلب و دستگاه گردش خون)

فیلم21. فصل 10 _ بدن ما 2
 دستگاه گردش خون قسمت سوم
(نبض)

فیلم 22. فصل 10 _ بدن ما 2
دستگاه دفع ادرارقسمت اول
(کار دستگاه دفع ادرار)

فیلم23. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت اول
(آشنایی با مهره ها 1)

فیلم24. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت دوم
(آشنایی با مهره ها 2)

فیلم25. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت سوم
(انیمیشن آشنایی با بی مهره ها)

فیلم26. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت چهارم
(آشنایی با انواع کرمها و کرم کدوی گاوی)

فیلم27. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت پنجم
(کرم آسکاریس)

فیلم28. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت ششم
(کرمک و زالو)

فیلم29. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت هفتم _کرم خاکی

فیلم30. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت هشتم
آیا درون خاک هوا وجود دارد؟ (بیاین با هم آزمایش کنیم…)

فیلم31. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت نهم_ انواع بندپایان

فیلم32. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت دهم _انیمیشن حشرات

فیلم33. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت یازدهم
بیاین با هم یه کم حشره بازی کنیم

فیلم34. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت دوازدهم
فایده ها و ضررهای حشرات

فیلم35. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت سیزدهم
مورچه ها

فیلم36. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت چهاردهم
 انیمیشن مورچه ها

فیلم37. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت پانزدهم
 انیمیشن پروانه ها

فیلم38. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت شانزدهم
تارعنکبوت

فیلم39. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت هفدهم
انیمیشن عنکبوت

فیلم40. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت هجدهم
 اسفنج ها ومرجان ها

فیلم41. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت نوزده
 نرم تنان وخارتنان وکیسه تنان

فیلم42. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت بیست
انیمیشن نرم تنان

فیلم43. فصل 11_ بی مهره ها_ قسمت بیست ویک
انیمیشن عروس دریایی

فیلم44. فصل 11_ بی مهر ه ها- قسمت بیست و دوم (فندق)

فیلم45. فصل 12_ گوناگونی گیاهان- قسمت اول(فندق)

فیلم46. فصل 12_ گوناگونی گیاهان- قسمت دوم

فیلم47. فصل 12_ گوناگونی گیاهان- قسمت سوم

فیلم48. فصل 13_ زیستگاه- قسمت اول(فندق)

فیلم49. فصل 13- زیستگاه-قسمت دوم

فیلم50. فصل 13- زیستگاه-قسمت سوم (انواع زنجیره های غذایی)

فیلم51. فصل 13- زیستگاه-قسمت چهارم (انیمیشن زنجیره غذایی)