...

علوم تجربی پایه سوم – ترم دوم

فیلم 17. فصل 9 _ درس 10 _ نیرو در همه جا 1

فیلم 18. فصل 10_ نیرو در همه جا 2 – قسمت اول

فیلم 19. فصل 10_ نیرو در همه جا 2_ قسمت دوم

فیلم 20. فصل 10_ نیرو در همه جا 2_ قسمت سوم

فیلم 21. فصل 10_ نیرو در همه جا 2_ قسمت چهارم (مرور)

فیلم 22. فصل 11_ بکارید و ببینید_ قسمت اول

فیلم 23. فصل 11_ بکارید و ببینید_ قسمت دوم

فیلم 24. فصل 11_ بکارید و ببینید_ قسمت سوم

فیلم 25. فصل 11_ بکارید و ببینید_ قسمت چهارم

فیلم 26. درس 12 -هرکدام جای خود(1)_ قسمت اول

فیلم 27. درس 12 -هرکدام جای خود(1)_ قسمت دوم

فیلم 28. درس 12 -هرکدام جای خود(1)_ قسمت سوم

فیلم 29.درس12-هرکدام جای خود(1)قسمت چهارم

فیلم30.درس12-هرکدام جای خود(1)قسمت پنجم

فیلم31.درس12-هرکدام جای خود(1)قسمت ششم

فیلم32.درس12-هرکدام جای خود(1)قسمت هفتم

فیلم33.درس13-هرکدام جای خود(2) قسمت هشتم

فیلم34.درس13-هرکدام جای خود(2) قسمت نهم

فیلم35. درس14_از گذشته تاآینده_قسمت اول

فیلم36. درس14_از گذشته تاآینده_قسمت دوم

فیلم37. درس14_از گذشته تاآینده_قسمت سوم