...

فیلم17. جلسه22_درس13_سوره ممتحنه ایات1تا5

فیلم7. جلسه 16_ درس 8_سوره الرحمن ایات41تا67

آموزش قرآن پایه ششم – ترم دوم

فیلم1. جلسه 13- درس 6- پیام قرآنی

فیلم2. جلسه 13_درس 7_سوره قمر آیات 1 تا 27

فیلم3. جلسه 14 – درس7_سوره قمر آیات۵۰تا۵۵_سوره الرحمن آیات۱تا۱۶

فیلم4. جلسه 14- درس 7- پیام قرآنی

فیلم5. جلسه_ 15 درس 8 سوره الرحمن آیات۱۷تا۴۰

فیلم6. جلسه 16_ درس 8_پیام قرانی

فیلم7. جلسه 16_ درس 8_سوره الرحمن ایات41تا67

فیلم8. جلسه17_سوره الرحمن ایات68تا78وسوره ی واقعه ایات1تا16

فیلم9. جلسه18_درس10_قسمت اول_سوره ی حدیدایات4تا11

فیلم10. جلسه18_درس10_قسمت دوم_سوره ی حدید آیات 12تا 18

فیلم11. جلسه19_درس10_پیام قرانی

فیلم11. جلسه19_درس11_سوره حدید ایات 25 تا29

فیلم12. جلسه20_درس11_سوره مجادله ایات 1تا6

فیلم13. جلسه20_درس11_پیام قرانی

فیلم14. جلسه21_درس12_سوره مجادله ایه22وسوره حشرایات1تا3

فیلم15. جلسه21_درس12_پیام قرانی

فیلم16. جلسه21_درس13_سوره حشر ایات17تا24

فیلم17. جلسه22_درس13_سوره ممتحنه ایات1تا5

فیلم18. جلسه22_درس13_پیام قرانی

فیلم19. جلسه22_درس14_سوره ممتحنه ایات12تا13وسوره صف ایات 1تا5