...

آموزش قرآن پایه پنجم – ترم دوم

فیلم1. جلسه 14 – سوره ی مائده آیات 3 تا 5

فیلم2. جلسه 14 – درس 6 – پیام قرآنی

فیلم3. جلسه 15 _درس7
سوره بقره آیات۲۵۷تا۲۵۹

فیلم4. جلسه 17_درس 8_سوره رعد آیات 43 _سوره ابراهیم ایات 1تا5

فیلم5. جلسه18 _سوره ابراهیم ایات6تا10

فیلم6. جلسه_درس9_پیام قرانی

فیلم7. جلسه19 _درس9_سوره نحل ایات88تا93

فیلم8. جلسه19 _درس9_سوره نحل ایات94تا102

فیلم9. جلسه20 _درس9_سوره نحل ایات94تا102

فیلم10. جلسه20 _درس10_سوره انفال ایات1تا8

فیلم11. جلسه20 _درس10_پیام قرانی

فیلم12. جلسه21 _درس10_سوره انفال9تا16

فیلم13. جلسه22 _درس11_سوره شعرا ایات40تا60

فیلم14. جلسه22 _درس11_سوره شعرا ایات61تا83

فیلم15. جلسه23 _درس12_سوره انبیا ایات1تا10

فیلم16. جلسه23 _درس12_پیام قرانی

فیلم17. جلسه23 _درس12_سوره انبیا ایات11تا24