...

آموزش قرآن پایه چهارم – ترم دوم

فیلم1. جلسه دوازدهم – سوره اسراء آیات 95 تا 86

فیلم2. جلسه سیزدهم – درس7 – پیام قرآنی

فیلم3. جلسه سیزدهم – سوره نحل آیات 94 تا 102

فیلم4. جلسه چهاردهم _ سوره ی_شوری  آیات 1 تا 10

فیلم5. جلسه پانزدهم _درس 8 _ سوره ی آل عمران آیات 30 تا 37

فیلم6. جلسه هفدهم _درس هشت _ سوره ی دخان آیات 1تا18

فیلم7. جلسه هفدهم _درس نهم _ پیام قرانی

فیلم8. جلسه هفدهم _درس نهم _ سوره ی بقره آیات 253تا256

فیلم9. جلسه هجدهم _ سوره ی فتح آیات1تا9

فیلم10 جلسه 19_ درس10_سوره ی هود ایات109تا117

فیلم11 جلسه20_ درس10_سوره ی قاف ایات1تا15

فیلم12 جلسه20_ درس11_سوره ی ملک ایات1تا12

فیلم13 جلسه20_ درس11_پیام قرانی

فیلم14 جلسه21_ درس11_سوره ی طه ایات52تا64

فیلم15 جلسه21_ درس12_سوره ی ال عمران ایات38تا45

فیلم16 جلسه22_ درس12_سوره ی محمد ایات1تا11

فیلم17 جلسه22_ درس12_سوره ی نمل ایات56تا63

فیلم18 جلسه23_ درس13_سوره ی جمعه ایات1تا8

فیلم19 جلسه23_ درس13_پیام قرانی

فیلم20 جلسه24_ درس14_سوره یوسف ایات64تا69

فیلم21 جلسه25_ درس14_پیام قرانی

فیلم22 جلسه25_ درس14_سوره ی نبا ایات1تا30

فیلم23 جلسه25_ درس15_سوره عبس ایات1تا42

فیلم24 جلسه26_ درس15_پیام قرانی

فیلم25 جلسه26_ درس15_سوره تکویر ایات1تا29