...

آموزش قرآن پایه سوم – ترم دوم

فیلم1. جلسه 14 _ سوره صافات

فیلم2. جلسه 14 _ سوره انعام و سوره صف

فیلم3. جلسه 15 _ سوره حشر و سوره اسرا

فیلم4. جلسه 16 _ سوره آل عمران آیات ۱۸۹تا۱۹۴

فیلم5. جلسه 16 _ سوره مائده آیات ۱۱۴تا۱۱۷

فیلم6. جلسه 17 _ سوره جمعه – سوره صافات آیات ۱۵۸تا۱۸۲

فیلم7. جلسه 17 _ سوره صافات آیات ۱۵۹تا۱۸۲

فیلم8. جلسه18 _سوره حمد_سوره بقره آیات ۱تا۵

فیلم9. جلسه18 _فصل سوم

فیلم10. جلسه20_پیام قرآنی

فیلم11. جلسه20_سوره بقره(آیةُالکرسی) آیات ۲۵۵تا۲۵۷

فیلم12. جلسه21_قصه ی چشمه ی زمزم

فیلم13. جلسه21_سوره ی اسرا آیات ۲۱تا۲۷

فیلم14. جلسه22_سوره ی ال عمران آیات 55تا60

فیلم15. جلسه22_سوره ی طه آیات 13تا28

فیلم16. جلسه23_قصه ی پیامبری حضرت موسی (علیه السلام)

فیلم17. جلسه23_سوره ی مائده آیات ۴۸تا۵۰

فیلم18. جلسه24_سوره ی طه آیات۱۱۴تا۱۲۲

فیلم19. جلسه24_قصه ی به سوی مبارزه ی بزرگ

فیلم20. جلسه25_سوره حج ایات74تا78

فیلم21. جلسه25_سوره های قدر و زلزال

فیلم22. جلسه26_سوره شعرا ایات40تا51

فیلم23. جلسه27_سوره شوری ایات36تا44

فیلم24. جلسه27_پیام قرانی

فیلم25. جلسه27_سوره ی قصص ایات73تا77

فیلم26. جلسه27_سوره های عادیات و قارعه

فیلم27. جلسه28_سوره بقره ایات79تا83