...

آموزش قرآن پایه دوم – ترم دوم

فیلم1. جلسه 12 _ ادامه درس 6

 فیلم2. جلسه 13 -درس 7 – اشکال مختلف حرف عین

فیلم3. جلسه 14 -درس 8

فیلم4. جلسه 15 -درس 8_قسمت اول

فیلم5. جلسه 15 -درس 8_قسمت دوم

فیلم6. جلسه 16 -درس 9_قسمت اول

فیلم7. جلسه 16 -سوره عصر

فیلم8. جلسه 17 -درس10 _ قسمت اول

فیلم9. جلسه 17 -درس10 _ سوره فیل

فیلم10. جلسه 17 -درس10 _ قسمت دوم

فیلم11. جلسه 19 -درس10 _ قسمت دوم

فیلم12. جلسه 19 -درس10 _ سوره ماعون

فیلم13. جلسه20-درس11 _قسمت اول

فیلم14. جلسه20-درس11 _سوره ی کافرون

فیلم15. جلسه21-درس11 _قسمت دوم

فیلم16. جلسه22-درس12 _قسمت اول

فیلم17. جلسه22-سوره انشراح

فیلم18.جلسه23_درس 12_قسمت دوم

فیلم19.جلسه23_درس 13_قسمت اول

فیلم20.جلسه24_درس 13_قسمت دوم

فیلم21.جلسه24_درس 13_قست اول

فیلم22.جلسه25_درس 14_قست دوم

فیلم23.جلسه25_درس 14_قست سوم