...

ریاضی پایه ششم – ترم دوم

فیلم 1. فصل4_محورهای‌مختصات

فیلم 2. فصل4_تقارن و مختصات

فیلم 3. فصل5_طول

فیلم 4. فصل5_سطح

فیلم 5. فصل5_جرم و حجم

فیلم6.  تفاوت حجم و سطح

فیلم 7. فصل5_مساحت دایره1

فیلم 8. فصل5_مساحت دایره2

فیلم 9. فصل5_خط

فیلم 10. فصل5_زاویه

فیلم11. فصل6_نسبت وتناسب1

فیلم 12. فصل6_نسبت وتناسب 2

فیلم13. فصل6_درصد1

فیلم14. فصل6_درصد2

فیلم15. فصل6_درصد3

فیلم16.فصل6_درصد3_حل تمرین (ص119و120)1

فیلم17.فصل6_درصد3_حل تمرین (ص119و120)2

فیلم18.فصل6_درصدومالی1

فیلم19.فصل6_درصدومالی2

فیلم20.فصل6_درصدومالی3

فیلم21.فصل6_درصدومالی4

فیلم22.فصل6_درصدومالی5

فیلم23.فصل6_درصدومالی6

فیلم24.فصل6_درصدواحتمال_1

فیلم25.فصل6_درصدواحتمال2

فیلم26.فصل6_تمرین های_مرورفصل1

فیلم27.فصل6_تمرین های_مرورفصل2

فیلم28.فصل7_تقریب1

فیلم29.فصل7_تقریب2

فیلم30.فصل7_تقریب3

فیلم31.فصل7_تقریب4

فیلم32.فصل7_تقریب5

فیلم33.فصل7_تقریب واندازه گیری_1

فیلم34.فصل7_تقریب واندازه گیری_2

فیلم35.فصل7_تقریب واندازه گیری_3

فیلم36.فصل7_تقریب واندازه گیری_4