...

ریاضی پایه پنجم – ترم دوم

فیلم1. فصل 4 _ تقارن محوری1

فیلم2. فصل 4_ تقارن محوری2

فیلم3. فصل 4_ تقارن محوری در کاغذ شطرنجی 3

فیلم4. فصل 4_ تقارن مرکزی _تمرین رسم قرینه شکل نسبت به مرکز تقارن

فیلم5. فصل 4_ تمرین و مرور تقارن

فیلم6. فصل4 _ بدست آوردن قرینه ی شکل نسبت به محور تقارن

فیلم7. فصل 4 _ تقارن مرکزی با استفاده از کاغذ شفاف

فیلم8. فصل 4 _ تقارن مرکز اشکال هندسی

فیلم9. فصل 4 – تقارن مرکزی

فیلم10. فصل 4 – مروری بر تقارن مرکزی

فیلم11. فصل 4 – مرکز تقارن 

فیلم12. فصل 4 – قسمت سوم _ زاویه و نیم ساز

فیلم13. فصل 4 – داستان چهارضلعی ها_ ویــژگی چـــــهارضلعی ها

فیلم14. فصل 4 – قسمت چهارم _مجموع زوایای داخلی چهارضلعی ها

فیلم15. فصل 4 – قسمت پنجم_مجموع زوایای داخلی چهارضلعی ها

فیلم16. فصل 5 – قسمت اول_ عددهای اعشاری

فیلم17. فصل 5 – قسمت دوم_ عددهای اعشاری

فیلم18. فصل 5 – قسمت سوم_ عددهای اعشاری

فیلم19. فصل 5 – قسمت چهارم_ عددهای اعشاری

فیلم20. فصل 5 – قسمت پنجم_ عددهای اعشاری

فیلم21. فصل 5 – قسمت ششم_ اعداد اعشاری 

فیلم22. فصل 5 – قسمت هفتم_جمع اعداد اعشاری 

فیلم23. فصل5 _اعداد اعشاری _تساوی یک هزارم وده هزارم و صد هزارم_کلیپ بدون صدامی باشد.

فیلم24. فصل5 جمع اعشاری _پاسخ تمرینات کتاب ریاضی صفحه ۹۵

فیلم25. فصل5 _تفریق اعداد اعشاری

فیلم26- فصل پنجم ضرب اعداد اعشاری

فیلم27- فصل ششم_قسمت اول_مساحت لوزی وذوزنقه

فیلم28- فصل ششم_قسمت دوم_محیط دایره

فیلم29- فصل ششم_حجم

فیلم30- انیمیشن مربوط به درس حجـــم

فیلم31- فصل ششم_گنجایش

فیلم32-  فصل هفتم _قسمت اول

فیلم33-  فصل هفتم _قسمت دوم_میانگین

فیلم34-  فصل هفتم _قسمت سوم_احتمال