...

ریاضی پایه چهارم – ترم دوم

فیلم1. فصل چهارم_ مبحث اندازه گیری زاویه_ قسمت اول (آشنایی با نقاله)

فیلم2. فصل چهارم_ مبحث اندازه گیری زاویه_ قسمت دوم (کار با نقاله)

فیلم3. فصل چهارم_ مبحث اندازه گیری زاویه_ قسمت سوم (کار با نقاله)

فیلم4. فصل چهارم_ مبحث اندازه گیری زاویه_ قسمت چهارم (انواع مثلث و زوایای داخلی آنها)

فیلم5. فصل چهارم_ مبحث اندازه گیری زاویه_ قسمت پنجم (زاویه تمام صفحه و نیم صفحه)

فیلم6. فصل چهارم_ مبحث اندازه گیری زاویه_ قسمت ششم (مجموع زوایای داخلی چهار ضلعی و مثلث)

فیلم7. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زاویه_قسمت هفتم (بیاین یه کم با نقاله کار کنیم)

فیلم8. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زاویه_قسمت هشتم (ادامه کار با نقاله)

فیلم9. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زاویه_قسمت نهم(ادامه کار با نقاله)

فیلم10. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زاویه_قسمت دهم (مروری بر زاویه)

فیلم11. مرور و دوره فصل دوم- تساوی کسرها_این فایل بدون صدا می باشد

فیلم12. فصل چهارم_مرور اندازه گیری زاویه 

فیلم13. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت اول 

فیلم14. فصل چهارم_زمان_قسمت دوم

فیلم15. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت سوم (خواندن ساعت) 

فیلم16. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت چهارم (خواندن دقیقه های ساعت) 

فیلم17. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت پنجم (خواندن ساعت در بعدازظهر) 

فیلم18. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت ششم (تمرین1) 

فیلم19. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت هفتم(تمرین2) 

فیلم20. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری زمان_قسمت هشتم(انیمیشن) 

فیلم21. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری طول_قسمت اول

فیلم22. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری طول_قسمت دوم

فیلم23. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری طول_قسمت سوم (تمرین 1)

فیلم24. فصل چهارم_مبحث اندازه گیری طول_قسمت چهارم (تمرین 2)

فیلم25. فصل چهارم_مجموع زوایای داخلی مثلث و چهارگوش

فیلم26. فصل پنجم_آشنایی با فصل 5 _ قسمت اول

فیلم27. فصل پنجم_مبحث عدد مخلوط _ قسمت دوم

فیلم28. فصل پنجم_مبحث عدد مخلوط _ قسمت سوم

فیلم29. فصل پنجم_مبحث عدد مخلوط _ قسمت چهارم

فیلم30. فصل پنجم_مبحث عدد اعشار _ قسمت اول

فیلم31. فصل پنجم_مبحث عدد اعشار _ قسمت دوم

فیلم32. فصل پنجم_مبحث عدد اعشار _ قسمت سوم

فیلم33. فصل پنجم_مبحث عدد اعشار _ قسمت چهارم

فیلم34. فصل پنجم_مبحث عدد اعشار _ قسمت پنجم

فیلم35. فصل پنجم_مبحث جمع و تفریق اعشار_ قسمت اول_(جمع و تفریق اعشار)

فیلم36. فصل پنجم_مبحث جمع و تفریق اعشار_ قسمت دوم_(جمع اعشار)

فیلم37. فصل پنجم_مبحث جمع و تفریق اعشار_ قسمت سوم_(تفریق اعشار)

فیلم38. فصل پنجم_مبحث جمع و تفریق اعشار_ قسمت چهارم_(بیاین با هم تمرین کنیم )

فیلم39. فصل پنجم_ارزش مکانی_عددهای اعشاری_قسمت اول

فیلم40. فصل پنجم_ارزش مکانی عددهای اعشاری_قسمت دوم

فیلم41. فصل پنجم_ارزش مکانی عددهای اعشاری_قسمت سوم

فیلم42. فصل پنجم_ارزش مکانی عددهای اعشاری_قسمت چهارم

فیلم43. فصل پنجم_ارزش مکانی عددهای اعشاری_قسمت پنجم

فیلم44. فصل 6- آشنایی با فصل- (حل مسئله- حدس و آزمایش)

 فیلم45. فصل 6- مبحث عمود-موازی قسمت اول

 فیلم46. فصل 6- مبحث عمود-موازی قسمت دوم

فیلم47. فصل 6- مبحث عمود-موازی-قسمت سوم_(ویژگیهای خطوط موازی و نحوه رسم آنها)

فیلم48. فصل 6- مبحث عمود-موازی-قسمت چهارم_(خطوط موازی از زبان مورچه ریاضی دان)

فیلم49. فصل 6- مبحث چهارضلعی ها- قسمت اول

فیلم50. فصل 6- مبحث چهارضلعی ها- قسمت دوم

فیلم51. فصل 6- مبحث چهارضلعی ها- قسمت سوم (نحوه رسم چهار ضلعی ها و تمرین بیشتر)

فیلم52. فصل 6- مبحث مساحت متوازی الاضلاع ومثلث_قسمت اول(یاداوری چهارضلعی)

فیلم53. فصل 6- مبحث مساحت متوازی الاضلاع ومثلث_قسمت دوم

فیلم54. فصل 6- مبحث مساحت متوازی الاضلاع ومثلث_قسمت سوم(ارتفاع وقاعده)

فیلم55. فصل 6_ مبحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث- قسمت چهارم(مساحت لوزی و ذوزنقه)

فیلم56. فصل 6_ مبحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث- قسمت پنجم(انیمیشن محیط مستطیل)

فیلم57. فصل 6_ مبحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث- قسمت پنجم(انیمیشن مساحت لوزی)

فیلم58. فصل6- مبحث محیط و مساحت- قسمت اول

فیلم59. فصل6- مبحث محیط و مساحت- قسمت دوم (تمرین کنیم)

فیلم60. فصل6- مبحث محیط و مساحت- قسمت سوم (انیمیشن مساحت)

فیلم61. فصل6- مبحث محیط و مساحت- قسمت چهارم (انیمیشن محیط)

فیلم62. فصل7- قسمت اول(حل مسئله)

فیلم63. فصل7- مبحث نمودار خط شکسته- قسمت دوم (نمودار میله ای و خط شکسته)

فیلم64. فصل7- مبحث نمودار خط شکسته- قسمت سوم (انیمیشن جدول فراوانی و نمودار میله ای)

فیلم65. فصل7- مبحث نمودار خط شکسته- قسمت چهارم (تمرین نمودار میله ای و خط شکسته)

فیلم66. فصل7- مبحث احتمال- قسمت اول

فیلم67. فصل7- مبحث احتمال- قسمت دوم(انیمیشن)

فیلم68. فصل7- مبحث احتمال- قسمت سوم (تمرین)