...

ریاضی پایه سوم – ترم دوم

فیلم 1. فصل 5 _محیط و مساحت_ راهبرد حل مسئله

فیلم 2. فصل 5 _محیط و مساحت_ راهبرد حل مسئله

فیلم 3. فصل 5 _محیط و مساحت_ خط ، نیم خط و پاره خط

فیلم 4. فصل 5 _محیط و مساحت_خط ، نیم خط و پاره خط

فیلم 5. فصل 5 _محیط و مساحت_قطر

فیلم 6. فصل 5 _محیط و مساحت_محیط

فیلم 7. فصل 5 _محیط و مساحت_محیط

فیلم 8. فصل 5 _محیط و مساحت_مساحت

فیلم 9. فصل 5 _محیط و مساحت_مساحت

فیلم 10. فصل 5 _محیط و مساحت_مساحت

فیلم 11. فصل 5 _محیط و مساحت_محیط چند ضلعی

فیلم 12. فصل 6 _جمع و تفریق_راهبرد حل مسئله1

فیلم 13. فصل 6 _جمع و تفریق_راهبرد حل مسئله2

فیلم 14. فصل 6 _جمع و تفریق_محیط چندضلعی _ جمع ذهنی

فیلم 15. فصل 6 _جمع و تفریق_مقایسه اعداد_ جمع فرایندی

فیلم 16. فصل 6 _جمع و تفریق_جمع در جدول ارزش مکانی

فیلم 17. فصل 6 _جمع و تفریق_تفریق در جدول ارزش مکانی

فیلم 18. فصل 6 _جمع و تفریق_اولویت در علامت

فیلم 19. فصل 7 _آمارواحتمال_راهبردحل مسئله

فیلم 20. فصل 7 _آمارواحتمال_راهبردحل مسئله وجدول داده ها

فیلم 21. فصل 7 _آمارواحتمال

فیلم 22. فصل 7 _آمارواحتمال

فیلم 23. فصل 7 _آمار و احتمال_نمودار دایره ای_قسمت اول

فیلم 24. فصل 7 _آمار و احتمال_نمودار دایره ای_قسمت دوم

فیلم 25. فصل 7 _آمار و احتمال_نمودار دایره ای_قسمت سوم

فیلم 26. فصل 7 _آمار و احتمال

فیلم27. فصل 7 _آمار و احتمال

فیلم28.فصل7_امار احتمال(سوالات ستاره دار)

فیلم29.فصل8 _ضرب اعداد.حذف حالت های نامطلوب

فیلم30. فصل8 _ضرب اعداد. ادامه ی مطلب حذف حالت های نامطلوب

فیلم31 فصل8 _ضرب اعداد.ضرب در10.صفرویک

فیلم32 . فصل8 _ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

فیلم33 . فصل8 _ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی محاسبه ی ضرب

فیلم34 . فصل8 _ضرب عددها_ضرب یک رقمی در چند رقمی _محاسبه ی ضرب تقریب

فیلم35 . فصل8 _ضرب عدد ها _ضرب یک رقمی در چند رقمی _ضرب به روش کوتاه