...

ریاضی پایه دوم – ترم دوم

فیلم1. فصل5 – اندازه گیری 2

فیلم2. فصل 6 – درس 1 – مقاسیه اعداد

فیلم3. فصل 6 – درس 2 – جمع و تفریق اعداد سه رقمی

فیلم4. فصل 6 –  جمع و تفریق اعداد سه رقمی_یک راه حل ساده

فیلم5. فصل 6 – راهبردهای حل مسئله _ زیرمسئله

فیلم6. فصل 7 – مفهوم کسر

فیلم7. فصل 8 – امارونمودار

فیلم8. فصل 8 – امارونمودار_نمودار تصویری