...

فارسی پایه ششم – ترم دوم

فیلم1. درس9_ دانش‌زبانی_قالب‌های‌شعرفارسی

فیلم2. درس 11_شهداخورشیدند_بوعلی

فیلم3. درس 11_دانش زبانی_تشبیه

فیلم4. درس 12_دوستی_مشاوره_شیرخدا

فیلم5. درس 14_راززندگی_پیاده وسوار (1)

فیلم6. درس 14_دانش زبانی _شخصیت بخشی ومناظره

فیلم7. درس 15_میوه ی هنر_حکایت

فیلم8. درس 15_دانش زبانی_شبه جمله مخفف

فیلم9. درس 16_آداب‌مطالعه_به‌گیتی

فیلم10. درس 17_ستاره ی روشن_اوای گنجشکان-نیایش

فیلم11. درس 17_دانش زبانی_تضاد