...

فارسی پایه پنجم – ترم دوم

فیلم1. درس 12_  زال و سیمرغ _روخوانی و درک مطلب

فیلم2.  درس 12_حکایت بوعلی و بانگِ گاو

فیلم3. درس 13 _ روزی که باران بارید

فیلم4. درس 13 _بال در بال پرستوها_بخوان و حفظ کن

فیلم5. درس 14_شجاعت_قسمت_اول

فیلم6. درس 14_شجاعت_قسمت_دوم

فیلم7. درس 14_شجاعت _داستان صدای سکه_ قسمت سوم

فیلم 8 _درس 15 _ کاجستان_ قسمت اول

فیلم 9 _ درس 15 _کاجستان _ قسمت دوم

فیلم10 _ درس 16 _وقتی بوعلی کوچک بود _ قسمت اول

فیلم11_ درس 16 _وقتی بوعلی کوچک بود _ قسمت دوم

فیلم12_ درس 16 _شعرچشمه وسنگ

فیلم13_ درس 17 _کاروتلاش _قسمت اول

فیلم14_ درس 17 _کاروتلاش _قسمت دوم

فیلم15_ درس 17 _بخوان و بیندیش_قسمت سوم

فیلم16_ درس 17 _حکایت جوان و راهزن_قسمت چهارم

فیلم17_ درس 17 _نیایش_درس پایانی

فیلم15_ درس 17 _بخوان و بیندیش_قسمت سوم