...

فارسی پایه چهارم – ترم دوم

فیلم1. درس 12 _ اتفاق ساده

فیلم2. درس 12 _ دانش زبانی

فیلم3. درس 13 _ شعر لطف حق

فیلم4. درس 13 _ واژه آموزی

فیلم5. درس 13 _ شعر امید

فیلم6. درس 14 _ ادب از که آموختی _ گوش کن و بگو

فیلم7. درس 14 _ ادب از که آموختی _ نکات آموزشی

فیلم8. درس 14 _ ادب از که آموختی _ دانش زبانی

فیلم9. درس 15 _ شیر و موش_قسمت اول

فیلم10. درس 15 _ بخوان و بیندیش (هفت مروارید سرخ)_قسمت دوم

فیلم11. درس 15 _ شیروموش_قسمت سوم (نکات آموزشی)

فیلم12. درس 15 _ شیروموش_قسمت چهارم(درک مطلب بخوان وبیندیش وتمرین)

فیلم13. درس 15 _ شیروموش_قسمت پنجم(واژه آموزی)

فیلم14. درس 16_ قسمت اول _روانخوانی پرسشگری و شعر خرد و دانش

فیلم15. درس 16_قسمت دوم _نکات اموزشی درس پرسشگری

فیلم16. درس 16_پرسشگری _قسمت سوم _(دانش زبانی)

فیلم17. درس 16_قسمت چهارم_(شعر خردو دانش)

فیلم18. درس17_قسمت اول (روانخوانی مدرسه ی هوشمند)

فیلم19.درس17_قسمت دوم-بخوان و بیندیش (روانخوانی قاضی کوچک)

فیلم20.درس17_قسمت سوم-نکات آموزشی و واژه آموزی

فیلم21.درس17_قسمت چهارم -روانخوانی مَثَل و نیایش

فیلم22.درس17_قسمت پنجم  -نکات آموزشی مَثَل و نیایش