...

فارسی پایه سوم – ترم دوم

فیلم 29 .فصل 5_ درس 10 _ واژه آموزی یار مهربان 1

فیلم 30 .فصل 5_ درس 10 _ واژه آموزی یار مهربان 2

فیلم 31 .فصل 5_ درس 10 _ شعر نقاش دنیا

فیلم 32 .فصل 5_ درس 11 _ نویسنده ی بزرگ

فیلم 33 .فصل 5_ درس 11 _ واژه آموزی نویسنده ی بزرگ

فیلم 34 .فصل 5_ درس 11 _ خواب خلیفه و حکایت راز جعبه

فیلم 35 .فصل 6_ درس 12 _ شعر ایران عزیز1

فیلم 36 .فصل 6_ درس 12 _ شعر ایران عزیز2

فیلم 37 .فصل 6_درس 13_ ایران من _ شعر وطن

فیلم 38 .فصل 6_درس 14_ایران من _ ایران آباد

فیلم 39 .فصل 6_درس 14_ایران من_واژه آموزی ایران آباد

فیلم 40 .فصل 6_درس 14_ایران من_ادامه ی درس ایران_آباد_بوی سیب و یاس وحکایت خروس ایرانی

فیلم 41.فصل7_درس15_دریا

فیلم۴۲. فصل7 _طبیعت_ درس۱۵_واژه آموزی

فیلم43. فصل7 _طبیعت_ درس16_اگرجنگل نباشد.

فیلم44. فصل7 _طبیعت_ درس16_اگرجنگل نباشدواژه اموژی

فیلم45. فصل7 _طبیعت_ درس16_اگرجنگل نباشد(نگارش)

فیلم46. فصل7 _طبیعت_ درس16_اگرجنگل نباشد(ادامه ی نگارش شعربعاران)

فیلم47. فصل7 _طبیعت_ درس17_ چشم های آسمان

فیلم48. فصل7 _طبیعت_ درس17_واژه آموزی چشم های آسمان

فیلم49. فصل7 _طبیعت_ درس17_بخش دوم _ادامه داستان گوش کن و بگو .آفرینش حلزون