...

فیلم8. فصل 7- درس15 _ نوروز

فارسی پایه دوم – ترم دوم

فیلم1. فصل 5 _ درس 10 _ هنرمند

فیلم2. فصل 5 _ حکایت

فیلم3. فصل 5 _ درس12 – فردوسی

فیلم4. فصل 5 _ درس 12 – واژه سازی

فیلم5. فصل 5 _درس 12 – یک کلاغ چهل کلاغ_ بخوان وبیندیش

فیلم6. فصل 6- درس 13 – ایران زیبا

فیلم7. فصل 7- درس14 _ پرچم

فیلم8. فصل 6- درس15 _ نوروز

فیلم9. فصل6- درس15 _ (واژه سازی وبیاموز وبگو)

فیلم10. فصل6- درس15 _ (بخوان وبیندیش_عمونوروز)

فیلم11. فصل7- درس16 _ پرواز قطره

فیلم12. فصل7- درس17 _ دانشمندان