...

معرفی کادر مدرسه ابتدایی معصومیه

مدیریت دبستان مدیریت دبستان سرکار خانم صبوری
مدیریت دبستان سرکار خانم صبوری جزئیات پروفایل
مدیریت داخلی مدیریت داخلی سرکار خانم جلیلی
مدیریت داخلی سرکار خانم جلیلی جزئیات پروفایل
آموزشی آموزشی سرکار خانم فرجی
آموزشی سرکار خانم فرجی جزئیات پروفایل
معاونت آموزشی معاونت آموزشی سرکار خانم محمودی
معاونت آموزشی سرکار خانم محمودی جزئیات پروفایل
معاونت تربیتی دوره اول معاونت تربیتی دوره اول سرکار خانم نظری
معاونت تربیتی دوره اول سرکار خانم نظری جزئیات پروفایل
معاونت تربیتی دور دوم معاونت تربیتی دور دوم سرکار خانم علوی
معاونت تربیتی دور دوم سرکار خانم علوی جزئیات پروفایل
معاونت انضباطی معاونت انضباطی سرکار خانم رضایی
معاونت انضباطی سرکار خانم رضایی جزئیات پروفایل
معاونت انضباطی معاونت انضباطی سرکار خانم موسوی
معاونت انضباطی سرکار خانم موسوی جزئیات پروفایل
معاونت مهارت و پژوهش معاونت مهارت و پژوهش سرکار خانم کریمی
معاونت مهارت و پژوهش سرکار خانم کریمی جزئیات پروفایل
امور دفتری و اجرایی امور دفتری و اجرایی سرکار خانم رجبی
امور دفتری و اجرایی سرکار خانم رجبی جزئیات پروفایل
امور رایانه و انفورماتیک امور رایانه و انفورماتیک سرکار خانم غلامی
امور رایانه و انفورماتیک سرکار خانم غلامی جزئیات پروفایل
امور خدماتی امور خدماتی سرکار خانم پیشگر
امور خدماتی سرکار خانم پیشگر جزئیات پروفایل
دبیر پایه اول دبیر پایه اول سرکار خانم جواهریان
دبیر پایه اول سرکار خانم جواهریان جزئیات پروفایل
دبیر پایه دوم دبیر پایه دوم سرکار خانم مهدویان
دبیر پایه دوم سرکار خانم مهدویان جزئیات پروفایل
دبیر پایین سوم دبیر پایین سوم سرکار خانم لواف زاده و سرکار خانم کاتوزیان
دبیر پایین سوم سرکار خانم لواف زاده و سرکار خانم کاتوزیان جزئیات پروفایل
دبیر پایه چهارم دبیر پایه چهارم سرکار خانم صیامی
دبیر پایه چهارم سرکار خانم صیامی جزئیات پروفایل
دبیر پایه پنجم دبیر پایه پنجم سرکار خانم نعیمی
دبیر پایه پنجم سرکار خانم نعیمی جزئیات پروفایل
دبیر پایه ششم دبیر پایه ششم سرکار خانم خیرالدین و سرکار خانم جعفری پور
دبیر پایه ششم سرکار خانم خیرالدین و سرکار خانم جعفری پور جزئیات پروفایل