...

معرفی کارد مدرسه ابتدایی دخترانه معصومیه

سرکار خانم صبوری سرکار خانم صبوری مدیریت دبستان
سرکار خانم صبوری مدیریت دبستان جزئیات پروفایل
سرکار خانم جلیلی سرکار خانم جلیلی مدیریت داخلی
سرکار خانم جلیلی مدیریت داخلی جزئیات پروفایل
سرکار خانم فرجی سرکار خانم فرجی معاونت آموزشی دوره اول
سرکار خانم فرجی معاونت آموزشی دوره اول جزئیات پروفایل
سرکار خانم محمودی سرکار خانم محمودی معاونت آموزشی دوره دوم
سرکار خانم محمودی معاونت آموزشی دوره دوم جزئیات پروفایل
سرکار خانم نظری سرکار خانم نظری معاونت تربیتی دوره اول
سرکار خانم نظری معاونت تربیتی دوره اول جزئیات پروفایل
سرکار خانم علوی سرکار خانم علوی معاونت تربیتی دور دوم
سرکار خانم علوی معاونت تربیتی دور دوم جزئیات پروفایل
سرکار خانم رضایی سرکار خانم رضایی معاونت انضباطی دوره اول
سرکار خانم رضایی معاونت انضباطی دوره اول جزئیات پروفایل
سرکار خانم موسوی سرکار خانم موسوی معاونت انضباطی دوره دوم
سرکار خانم موسوی معاونت انضباطی دوره دوم جزئیات پروفایل
سرکار خانم کریمی سرکار خانم کریمی معاونت مهارت و پژوهش
سرکار خانم کریمی معاونت مهارت و پژوهش جزئیات پروفایل
سرکار خانم رجبی سرکار خانم رجبی امور دفتری و اجرای
سرکار خانم رجبی امور دفتری و اجرای جزئیات پروفایل
سرکار خانم غلامی سرکار خانم غلامی امور رایانه و انفورماتیک
سرکار خانم غلامی امور رایانه و انفورماتیک جزئیات پروفایل
سرکار خانم پیشگر سرکار خانم پیشگر امور خدماتی
سرکار خانم پیشگر امور خدماتی جزئیات پروفایل
سرکار خانم جواهریان سرکار خانم جواهریان دبیر پایه اول
سرکار خانم جواهریان دبیر پایه اول جزئیات پروفایل
سرکار خانم جان نثاری سرکار خانم جان نثاری دبیر پایه دوم
سرکار خانم جان نثاری دبیر پایه دوم جزئیات پروفایل
سرکار خانم لواف زاده و سرکار خانم کاتوزیان سرکار خانم لواف زاده و سرکار خانم کاتوزیان دبیر پایین سوم
سرکار خانم لواف زاده و سرکار خانم کاتوزیان دبیر پایین سوم جزئیات پروفایل
سرکار خانم خیرالدین و سرکار خانم جعفری پور سرکار خانم خیرالدین و سرکار خانم جعفری پور دبیر پایه ششم
سرکار خانم خیرالدین و سرکار خانم جعفری پور دبیر پایه ششم جزئیات پروفایل